FAQs

€1,000 FIS-SENA GĦAL 10 SNIN lill-first-time buyers

Kif nista’ napplika għall-għotja tal-€10,000?

Applika billi tidħol fuq is-sit housingauthority.gov.mt jew żur l-uffiċini tal-Awtorità tad-Djar fi 22 (Blokk D), Triq Pietro Floriani, Floriana.

Min hu eliġibbli?

Dawk il-persuni kollha li xtraw proprjetà għall-ewwel darba mill-1 ta’ Jannar 2022 ‘il quddiem u l-proprjetà tkun inxtrat permezz ta’ self minn Bank lokali.

Kif se nirċievi l-għotja u kemm-il darba?

Benefiċjarji se jkunu qegħdin jingħataw €1,000 fis-sena fuq medda ta’ 10 snin bl-għotja tidħol direttament fil-kont bankjaru tal-persuna.

X’tip ta’ kont ser jiġi depożitat fih l-għotja?

Il-kont bankarju għandu jkun dak il-kont minn fejn jinħareġ il-pagament tas-self kull xahar. F’każ ta’ koppja li akkwistaw il-proprjetà flimkien, dawn għandhom jissottomettu kont bankarju konġunt (joint account) f’isem it-tnejn sabiex tiġi depożitata fih l-għotja maħruġa taħt din l-iskema.

Kif ser jiġi approvat it-tieni pagament u pagamenti sussegwenti?

Kull sena qabel ma jinħareġ pagament, l-applikanti jintrabtu li jissottomettu kont bankarju (statement) oriġinali tal-kont tas-self tagħhom sabiex ikun jista’ jiġi approvat il-pagament li jkun imiss.

Nista’ napplika għal din l-għotja u skemi oħra bħala first-time buyer?

Iva. Persuni eliġibbli jistgħu jibbenefikaw kemm mill-għotja tal-€10,000 kif ukoll minn diversi skemi oħra li huma mmirati għall-first-time buyers maħruġa mill-Awtorità tad-Djar u/jew mill-Ministeru għall-Finanzi.

Jekk il-kuntratt tax-xiri tal-proprjetà ikun sar qabel l-1 ta’ Jannar 2022, nista’ nibbenefika?

Din l-iskema hija mmirata għall- first-time buyers li xtraw proprjetà mill-1 ta’ Jannar 2022 ’il quddiem.

F’każ ta’ koppji li parti waħda biss tkun first-time buyer, l-għotja tingħata xorta?

F’dan il każ l-għotja tkun dik ta’ ħamest elef ewro (€5,000), jiġifieri ħames mitt ewro (€500) fis-sena għal għaxar (10) snin.

F’każ li l-individwu/koppja tagħżel li tbigħ l-istess proprjetà li fuqha qed tgawdi minn din l-iskema qabel l-għaxar snin, l-għotja tibqa’ tingħata?

F’dan il-każ, l-għotja tiġi mwaqqfa immedjatament f’każ li l-proprjetà tinbigħ lil terzi.

L-€1,000 se nirċevihom f’daqqa?

Iva, €1,000 se jingħataw f’daqqa.

X’jiġri f’każ li l-post ikun inxtara minn koppja, però wieħed mill-individwi jagħżel li jixtri s-sehem tal-persuna l-oħra?

F’każ li persuna mill-koppja tiddeċiedi li żżomm il-proprjetà wara terminazzjoni ta’ relazzjoni allura l-għotja rimanenti, tibqa’ tingħata lill-applikant li żamm il-proprjetà fl-intier tagħha.

Il-proprjetà trid tkun inxtrat bilfors permezz ta’ self?

Iva, il-proprjetà trid tkun inxtrat bilfors permezz ta’ self minn Bank lokali.

Hemm xi perjodu meta jridu jiddaħħlu l-applikazzjonijiet u meta jinħareġ l-ewwel pagament?

  • F’każ ta’ kuntratti li saru fl-2022, applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom sa Mejju 2023. L-ewwel pagament jinħareġ f’Ġunju 2023.
  • F’każ ta’ kuntratti li saru fl-2023, applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni sa Marzu 2024. L-ewwel pagament jinħareġ f’Ġunju 2024.

X’jiġri jekk l-applikazzjoni tiddaħħal wara d-dati stipulati?

F’dan il-każ, l-applikant ma jkunx jista’ jibbenefika minn din l-għotja għal dik is-sena li jkun daħħal l-applikazzjoni mhux fiż-żmien stipulat però jibqa’ eliġibbli biex jirċievi l-pagament tas-sena suċċessiva.

Il-proprjetà li tkun inxtrat, tista’ tinkera lil terzi matul dawk l-10 snin jew bilfors trid tintuża bħala residenza ordinarja?

Il-proprjetà li tkun inxtrat trid bilfors tintuża bħala residenza primarja u ordinarja tal-applikant.

Jekk ingħatajt b’donazzjoni biċċa art jew arja fuq post, nista’ nikkwalifika fuq il-bini?

Jekk l-art/arja li ġiet b’donazzjoni għandek hija l-ewwel proprjetà tiegħek, jekk id-donazzjoni saret wara l-1 ta’ Jannar 2022 u jekk ħadt self biex tibni l-proprjetà fuq l-art li akkwistajt permezz tad-donazzjoni allura tista’ tibbenefika taħt din l-iskema.

Kif jista’ japplika ġenitur għat-tax rebate ta’ €300 fis-sena għall-attivitajiet sportivi, artistiċi jew kulturali?

L-entitajiet sportivi approvati ser jibgħatu l-informazzjoni dwar il-miżati mħallsa mill-ġenituri direttament lil Sport Malta. Wara li din l-informazzjoni tiġi verifikata minn Sport Malta din tintbagħat lill-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi.

F’każ ta’ korsijiet Kulturali jew Kreattivi, il-ġenituri għandhom jibgħatu l-formola hekk kif spjegat hawn: https://bit.ly/3DEl74W. Wara li l-applikazzjonijiet jiġu verifikati mill-Kunsill Malti għall-Arti dawn jintbagħtu lill-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi.

Jekk taħdem part-time eliġibbli wkoll għall-COLA?

Impjegat part-time huwa intitolat għall-parti miż-żieda għall-għoli tal-ħajja li tiżdied fi proporzjon mas-sigħat maħduma.

Min hu eliġibbli għall-mekkaniżmu addizzjonali tal-COLA għall-vulnerabbli?

Il-mekkaniżmu jindirizza lil dawk kollha li qegħdin jirċievu benefiċċji soċjali u dawk li jaqilgħu anqas mid-dħul medju (Median Equivalised Income), li għal din is-sena kien ta’ €17,796.

Kif tista’ tapplika għall-għotja ta’ €10,000 għall-first-time buyers fuq medda ta’ għaxar snin? Minn meta ser tkun eliġibbli?

Kull first-time buyer li jakkwista proprjetà b’self, b’valur li ma jaqbiżx il-€500,000, jista’ japplika għall-għotja ta’ €10,000. Din il-miżura ser tapplika għal kull akkwist li sar mill-1 ta’ Jannar 2022 ’l hawn, u ser tidħol fis-seħħ is-sena d-dieħla. Aktar dettalji, inkluż l-applikazzjoni, ser jitħabbru fil-ġimgħat li ġejjin.

Apparti l-għotja tal-€10,000 għal first-time buyers, x’inhuma l-iskemi li ġew estiżi għal first-time u second-time buyers?

  • First-time buyers li jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom ma jħallsu ebda taxxa tal-Boll fuq l-ewwel €200,000 tal-prezz tal-proprjetà.

  • First-time buyers li jixtru proprjetà residenzjali f’Għawdex iħallsu taxxa tal-Boll b’rata ta’ 2% minflok 5% fuq l-ammont kollu.

  • Second-time buyers li jkollhom proprjetà residenzjali waħda u jiddeċiedu li din tinbiegħ sabiex jixtru oħra, jingħataw rifużjoni tat-taxxa fuq l-ewwel €86,000 tal-prezz tal-proprjetà.

  • First-time buyers li jixtru proprjetà f’UCA jew proprjetà li ilha mibnija għal iktar minn 20 sena u ilha vakanti għal iktar minn 7 snin jibbenefikaw minn eżenzjoni tat-taxxa b’mod komplut fuq l-ewwel €750,000 tal-prezz tal-proprjetà.

    • First-time buyers li jixtru waħda minn dawn it-tip ta’ proprjetajiet f’Malta jingħataw għotja ta’ €15,000.

    • First-time buyers li jixtru waħda minn dawn it-tip ta’ proprjetajiet f’Għawdex jingħataw għotja ta’ €30,000.

Kemm se tkun iż-żieda lill-pensjonanti? Kull pensjonant intitolat għal din iż-żieda?

Il-pensjonanti ser jingħataw iż-żieda tal-COLA kif ukoll żieda addizzjonali u b’hekk b’kollox ser jiżdiedu b’€12.50 fil-ġimgħa. Il-pensjonanti kollha huma intitolati għal din iż-żieda fi kliem ieħor dawk fuq pensjoni tal-irtirar, tar-romol, tal-invalidità u dawk fuq pensjoni tal-eta’ non-kontributorja.

Kemm hu l-limitu ta’ dħul mill-pensjoni li mhux taxxabbli?

Il-limitu ta’ dħul mill-pensjoni li mhux taxxabbli ser jitla’ għal €14,968. Dawk b’komputazzjoni ta’ miżżewġin ikomplu jgawdu minn eżenzjoni mit-taxxa fuq kull dħul ieħor sa €3,600 fis-sena.

Kemm hija ż-żieda fil-pensjoni tar-romol?

Apparti ż-żieda tal-għoli tal-ħajja ta’ €12.50 fil-ġimgħa, ir-romol li ma jieħdux il-pensjoni sħiħa li kellhom żwieġhom ser jingħataw żieda medja ta’ €3.54 oħra fil-ġimgħa li tvarja skont kemm kienet il-pensjoni ta’ żwieġhom.

Kif ser jissaħħaħ il-Benefiċċju tal-Kera?

Il-Benefiċċju tal-Kera (Housing Benefit Scheme)  huwa eliġibbli għal min jikri mill-privat, u ser jissaħħaħ billi l-benchmarks se jitilgħu għal €500 fix-xahar għal appartament one-bedroom, €600 fix-xahar għal appartament two-bedroom u €700 għal appartament three-bedroom.

Kemm hija ż-żieda fiċ-Children’s Allowance? Din iż-żieda ser tkun għal kull wild?

Matul l-2023 iċ-Children’s Allowance ser tiżdied b’€90 fis-sena għal kull wild.

X’inhu l-Carer’s Grant u kemm hija ż-żieda?

Il-Carer’s Grant hija għotja li tingħata lil dawk il-ġenituri li ma jistgħux jaħdmu biex jieħdu ħsieb lil uliedhom ta’ l-fuq minn 16-il sena b’diżabilità severa ħafna. Fil-Budget 2023 tħabbar li minn €500 dan il-benefiċċju ser jiżdied għal €4,510 fis-sena u ser jibda jitħallas kull tliet xhur.

Kemm ser ikun iċ-ċekk tar-rifużjoni tat-taxxa?

Iċ-ċekk tar-rifużjoni tat-taxxa ser jerġa’ jingħata u ser ikun bejn €60 u €140 (skont it-tabella t’hawn taħt) bl-ogħla rifużjoni tibqa’ tingħata lil dawk bl-aktar dħul baxx. 

Skip to content